KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  14/08/2017

TÊN NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Mã nghề : 50340301
Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Số lượng môn học đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức: 
+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán
+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn
+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp
+ Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp
- Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp
+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng
+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng 
+ Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp
+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị
+ Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật
+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.


1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác 
+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc


2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
2.1 Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 3 năm .
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3.750h
- Thời gian ôn kiểm tra hết môn và thi: 400h; trong đó thi tốt nghiệp 80h.
 
2.2 Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450h
- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 3.045h
+ Thời gian học bắt buộc: 2.745h; Thời gian học tự chọn: 300h
+ Thời gian học lý thuyết: 1.155h; Thời gian học thực hành: 2.145h


3. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC 
3.1. Danh mục các môn học đào tạo nghề bắt buộc

3.2. Đề cương chi tiết chương trình  môn học đào tạo nghề bắt buộc
(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 1B)

4. SỬ DỤNG CTKTĐTCN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ
4.1. Xác định thời gian cho các môn học đào tào nghề tự chọn
Ngoài các môn học, mô đun bắt buộc nêu trong mục  3.1 và 3.2 Hội đồng cố vấn Đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo đã nghiên cứu, xem xét và thảo luận, thống nhất ý kiến đề xuất Hiệu trưởng; Hiệu trưởng căn cứ vào đề xuất và ban hành Quyết định số 12/QĐ-CĐTHĐ, ngày 08/10/2008 về việc phê duyệt các mô đun tự chọn đưa vào chương trình đào tạo:

Tin tức mới

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

 LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Mã nghề: 50480204</br> Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề</br> Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;</br> Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36</br> Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, </br>

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage