LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

  14/08/2017

Mã nghề: 50480204
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức. 
+Hiểu biết được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin
+Biết được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
+Biết được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu
+Có kiến thức về tiếng Anh Chuyên Ngành công nghệ thông tin
+Biết được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm
+Am hiểu vê phần cứng và các thiết bị ngọai vi
+Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin.
- Kỹ năng
+Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng
+Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu.
+Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.
+Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server.
+Xây dựng được 1 Web site hoàn chỉnh
+Xây dựng được 1 ứng dụng vừa và nhỏ


1.2. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng
-Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức đuợc trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

-Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
-Có sức khỏe, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
-Thời gian đào tạo:

-Thời gian học tập:
-Thời gian thực học tối thiểu:
-Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi:        ; Trong đó thi tốt nghiệp:


2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450h
- Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 3.375h
  + Thời gian học bắt buộc: 2.715h          ; Thời gian học tự chọn: 660h         
  + Thời gian học lý thuyết:  850h            ; Thời gian học thực hành: 1.865h


3. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC
3.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
      (Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 1B và 2B)

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CTKTĐCĐN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ.
4.1. Xác định thời gian cho các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; 

Ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục 3, Hội đồng cố vấn đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo đã nghiên cứu, xem xét và thảo luận, thống nhất ý kiến đề xuất Hiệu trưởng; Hiệu trưởng căn cứ vào đề xuất và ban hành Quyết định số 12/QĐ-CĐTHĐ, ngày 08 tháng 10 năm 2008 về việc phê duyệt các môn học, mô đun tự chọn đưa vào chương trình đào tạo

Tin tức mới

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

Mã nghề: 50480101 </br> Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề </br> Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;</br> Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 40</br> Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề</br>

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Để lại email nhận thông tin mới nhất!

Fanpage